Natječaj za stupanje u radni odnos – RUKOVODITELJ SEKTORA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA (M/Ž) – NA NEODREĐENO VRIJEME/ PROBNI ROK

velj 26, 2024

U “Narodnim novinama” objavljena je Obavijest o predmetnom natječaju za radno mjesto RUKOVODITELJ SEKTORA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA (M/Ž) – NA NEODREĐENO VRIJEME/ PROBNI ROK.
Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaja, predajom pošti, putem elektroničke adrese (sasa.blazic@liburnijske-vode.hr) ili neposredno u upravnu zgradu TD Liburnijske vode d.o.o. na adresi Jurdani, Jurdani 50/b je 15.03.2024.g. uz dostavu preslika dokaza o posjedovanju stručne kvalifikacije za obavljanje navedenog posla.
OPIS RADNOG MJESTA: RUKOVODITELJ SEKTORA OPK sa slijedećim uvjetima i opisima poslova i radnih zadataka:

Sektor općih, pravnih i kadrovskih poslova
1. Naziv radnog mjesta: rukovoditelj Sektora općih, pravnih i kadrovskih poslova
2. Stručna sprema:
• stupanj: VII. (VSS)
• smjer: pravni
• posebni uvjeti: poznavanje informatike
3. Probni rad: 6 mjeseci

4. Radno iskustvo: 5 godina od toga 2 godine na vođenju ili organiziranju poslova
5. Broj izvršitelja: jedan
6. Opis poslova i radnih zadataka:
• organizira i usklađuje obavljanje poslova u sektoru;
• putem službenih glasila prati zakonske i druge propise i o istima informira nadležne rukovoditelje i druge stručne radnike;
• učestvuje u pripremi i u radu sjednica (piše zapisnik) upravnih tijela Društva;
• po potrebi pruža pravnu pomoć upravi, rukovoditeljima i drugim radnicima Društva u obavljanju poslova;
• izrađuje prijedloge ugovora iz područja poslovanja Društva kao i iz drugih područja;
• izrađuje prijedloge pravilnika, poslovnika i odluka koje donose upravna tijela Društva;
• podnosi prijedloge za ovrhu, tužbe i druge sudske podneske u sudskim postupcima;
• po punomoći zastupa Društvo pred sudovima i upravnim tijelima;
• poduzima potrebne mjere za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja;
• rješava statusne promjene u Društvu prijavom Trgovačkom sudu;
• obavlja poslove osiguranja imovine, osoba i odgovornosti:
• izrađuje pojedinačne akte iz područja radnih odnosa;
• vodi propisane evidencije iz radnih odnosa;
• prijavljuje i odjavljuje radnike na mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
• po nalogu direktora obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme, a u slučaju izvanrednog stanja i izvan stručne spreme.

7. Radni uvjeti:
rad u uredu, rad na računalu;

8. Potrebna znanja i vještine:
rad na računalu;

PREDNOST IMAJU KANDIDATI KOJI:
• RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA KOJI ZAHTJEVAJU TIMSKI RAD
• ŽELJA ZA STJECANJEM NOVIH ZNANJA
Najniža osnovna plaća utvrđena je Kolektivnim ugovorom Društva. Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme obračunava se tako da se iznos najniže osnovne plaće pomnoži s koeficijentom složenosti utvrđenim za radno mjesto na kojemu radnik radi i uveća za dodatke na plaću utvrđene aktima Društva (bruto dodatak, minuli rad, učinak, otežani uvjeti rada i dr.).
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća isključivo intervju. Za navedenu provjeru kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 5.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.
Izvori za pripremanje kandidata iz područja djelatnosti Društva te zaštite osobnih podataka:
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
• Zakon o obveznim odnosima
• Zakon o općem upravnom postupku
• Zakon o zemljišnim knjigama
• Zakon o vodama
• Zakon o vodnim uslugama
• Zakon o prostornom uređenju
• Zakon o gradnji
• Zakon o javnoj nabavi
• Zakon o radu
• Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
Liburnijske rivijere (Službene novine PGŽ -a br. 15/16)
• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
• web stranica Društva www.liburnijske-vode.hr
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici te na oglasnoj ploči Društva, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti) za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Društva
Izabrani kandidat prije prijema u radni odnos dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

 

Službeni dokument natječaja: natjecaj RUKOVODITELJ SEKTORA OPK-2024

Skip to content