Natječaj za stupanje u radni odnos RADNIK NA ODVODNJI (M/Ž) – NA NEODREĐENO VRIJEME

tra 4, 2024

U “Narodnim novinama” objavljen je predmetni natječaj za radno mjesto RADNIK NA ODVODNJI (M/Ž) – NA NEODREĐENO VRIJEME
Posljednji dan za podnošenje prijave na natječaj, predajom pošte, putem elektroničke adrese (dean.doricic@liburnijske-vode.hr) ili neposredno u upravnu zgradu TD Liburnijske vode d.o.o. na adresi Jurdani, Jurdani 50/b je 26.04.2024.g. uz dostavu preslika dokaza o posjedovanju stručne
kvalifikacije za obavljanje navedenog posla.
OPIS RADNOG MJESTA: – OPIS RADNOG MJESTA: – RADNIK NA ODVODNJI – sa slijedećim uvjetima i opisima poslova i radnih zadataka:
RJ Vodoopskrba i odvodnja – OJ Odvodnja

 1. Naziv radnog mjesta: radnik na odvodnji
 2. Stručna sprema:
  • stupanj: III./II. (KV/PKV )
  • smjer: metalski
  • posebni uvjeti:
 3. Probni rad: 3 mjeseca
 4. Radno iskustvo: 1 godina
 5. Broj izvršitelja: 1 (8 predviđenih po sistematizaciji Društva)
 6. Opis poslova i radnih zadataka:
 • vrši dnevni nadzor i čišćenje rešetki, nadzire mrežu javne odvodnje i pripadajućih objekata (revizijska okna, pijeskolove, i dr.) te nadzire i po potrebi čisti ulazno – izlazna okna za uzimanje uzoraka na objektima;
 • obavlja redovito održavanje i čišćenje okućnica (zaštitnog pojasa) taložnica, crpnih postaja kao i uređenje i čišćenje unutrašnjosti objekata;
 • obavlja pomoćne poslove kod ispitivanja – utvrđivanja zagađenja te na ispitivanju vodo-nepropusnosti mreže javne odvodnje, objekata i priključaka.
 • obavlja radove na manjim interventnim sanacijama kod krpanja oštećenja kinete u oknima na zamjeni oštećenih poklopaca, na podlaganju poklopaca zbog «lupanja»;
 • obavlja ručno čišćenje pijeskolova i crpnih zdenaca;
 • obavlja poslove na odčepljenju i čišćenju javne i kućne odvodnje;
 • obavlja pomoćne poslove na kamionu za odvoz otpadnih – fekalnih voda;
 • obavlja pomoćne poslove na kamionu za odčepljivanje – čišćenje odvodnje;
 • pomaže pri uzimanju uzoraka otpadnih voda kao i kod deratizacije;
 • pomaže (otvaranje poklopaca okana, mjerenja dubine, pokazivanje trase javne odvodnje) kod izrade katastra vodova;
 • pomaže kod pražnjenja i odstranjivanja mulja iz taložnica;
 • po nalogu neposrednog rukovoditelja obavlja i druge poslove iz okvira stručne spreme, a u slučaju izvanrednog stanja i izvan stručne spreme.

PREDNOST IMAJU KANDIDATI KOJI:

 • POSJEDUJU DRUGA STRUČNA ZNANJA – POLIVALENTNOST
 • VOZAČKA DOZVOLA B KATEGORIJE
 • RADNO ISKUSTVO NA POSLOVIMA KOJI ZAHTJEVAJU TIMSKI RAD
 • ŽELJA ZA STJECANJEM NOVIH ZNANJA

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta ogleda se u tri platna razreda 1,28 – I. PLATNI RAZRED, 1,35 – II. PLATNI RAZRED i 1,42 – III. PLATNI RAZRED.
Najniža osnovna plaća za koeficijent složenosti 1 utvrđena je Kolektivnim ugovorom Društva.
Osnovna plaća radnika za puno radno vrijeme obračunava se tako da se iznos najniže osnovne plaće pomnoži s koeficijentom složenosti utvrđenim za radno mjesto na kojemu radnik radi i uveća za dodatke na plaću utvrđene aktima Društva (bruto dodatak, minuli rad, učinak, otežani uvjeti rada i dr.).
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća isključivo intervju. Za navedenu provjeru kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 5.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja djelatnosti Društva te zaštite osobnih podataka:

 • Zakon o vodama (NN 66/19)
 • Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
 • Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske rivijere (Službene novine PGŽ -a br. 15/16)
 • Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga te Grada Opatije (Službene novine PGŽ-a br. 23/14 i 19/16 , Službene novine Općine Mošćenička Draga br. 6/15, Službene novine Općine Lovran br. 11/15 )
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • web stranica Društva www.liburnijske-vode.hr

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici te na oglasnoj ploči Društva, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Društva
Izabrani kandidat prije prijema u radni odnos dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Službeni dokument – natječaj: 03.04.24. LV_natjecaj radnik na odvodnji

Skip to content